Etický kodex
Program etického podnikání

1. Zaměstnání je svobodnou volbou

1.1 Nedochází k žádné nucené, nesvobodné nebo nedobrovolné vězeňské práci.

1.2 Pracovníci nemusí skládat „kauci“ ani ukládat své identifikační dokumenty u svého zaměstnavatele a smí své zaměstnání opustit svobodně na základě přiměřené výpovědní lhůty.

2. Je respektována svoboda sdružování a právo na kolektivní vyjednávání

2.1 Všichni pracovníci bez rozdílu jsou oprávněni vstoupit do odborové organizace dle svého výběru nebo založit odborovou organizaci a mají právo kolektivně vyjednávat.

2.2 Zaměstnavatel přistupuje k činnosti odborové organizace a jejím organizačním aktivitám otevřeně.

2.3 Zástupci zaměstnanců nejsou diskriminováni a je jim umožněno plnit na pracovišti své funkce zástupce.

2.4 Pokud je právo na svobodné sdružování a kolektivní vyjednávání omezeno zákonem, zaměstnavatel umožní vytvoření paralelních způsobů nezávislého a volného sdružování a vyjednávání a nebude jim nijak bránit.

3. Pracovní podmínky jsou bezpečné a hygienické

3.1 Zaměstnancům je nutné zajistit bezpečné a hygienické pracovní prostředí, přičemž je třeba vzít v úvahu obecné znalosti o daném oboru a jeho konkrétních rizicích. Je nutné v prakticky možném rozsahu přijmout přiměřená opatření k prevenci nehod a úrazů vzniklých v důsledku práce, v souvislosti s prací nebo v průběhu práce, a to minimalizací příčin rizik spojených s daným pracovním prostředím.

3.2 Zaměstnanci musí být pravidelně a prokazatelně školeni v oblasti zdraví a bezpečnosti a tato školení musí být prováděna opakovaně pro nové zaměstnance a zaměstnance převedené na jinou práci.

3.3 Zaměstnancům musí být umožněn přístup k jistému sociálnímu zařízení a pitné vody a tam, kde je to vhodné, i k hygienicky čistým prostorám k uložení jídla.

3.4 V případech, kdy je poskytováno ubytování, musí být toto ubytování čisté, bezpečné a musí splňovat základní potřeby zaměstnanců.

3.5 Společnost dodržující tento kodex stanoví zástupce vedení společnosti odpovědného za oblast zdraví a bezpečnosti.

4. Nebude využívána dětská práce

4.1 Není možné přijímat dětské zaměstnance.

4.2 Společnosti vytvoří nebo se budou podílet na chodu a budou přispívat na programy a iniciativy, které umožňují změnu stavu jakéhokoli dítěte, u kterého bylo zjištěno, že vykonává dětskou práci, a to tak, aby toto dítě mohlo navštěvovat kvalitní školy až do doby, kdy již nebude dítětem; pojmy „dítě“ a „dětská práce“ jsou definovány v přílohách.

4.3 Děti a mladiství do 18 let nebudou zaměstnáni v noci ani v nebezpečných podmínkách.

4.4 Tato pravidla a postupy musí splňovat příslušná ustanovení standardů Mezinárodní organizace práce.

5. Je vypláceno životní minimum

5.1 Mzdy a odměny vyplacené za standardní pracovní týden musí odpovídat minimálně národním právním normám nebo standardům v daném odvětví dle toho, co je vyšší. Výše mzdy musí v každém případě pokrývat základní životní potřeby a poskytnout zaměstnanci i určitý disponibilní příjem.

5.2 Všichni zaměstnanci musí být písemnou a srozumitelnou formou informováni o podmínkách svého zaměstnání souvisejících se mzdou ještě před zahájením zaměstnaneckého poměru a o dalších náležitostech své mzdy za dané období vždy v okamžiku její výplaty.

5.3 Nebudou uplatňovány srážky ze mzdy jako disciplinární opatření a bez výslovného souhlasu dotčeného zaměstnance nebudou uplatňovány žádné srážky ze mzdy, které nejsou upraveny zákonem. Všechna disciplinární opatření by měla být zaznamenána.

6. Délka pracovní doby není nadměrně dlouhá

6.1 Délka pracovní doby bude odpovídat národním zákonným předpisům a standardům daného odvětví dle toho, kde existuje vyšší ochrana.

6.2 V žádném případě nebude od zaměstnanců požadována delší pracovní doba než 48 hodin týdně a za každých 7 dnů jim musí být poskytnut průměrně alespoň jeden den volna. Práce přesčas bude dobrovolná, nesmí překročit 12 hodin týdně, nesmí být vyžadována pravidelně a musí být vždy odměněna vyšší mzdou.

7. Nedochází k diskriminaci

7.1 Nebude docházet k diskriminaci při přijímání zaměstnanců, odměňování, přístupu ke vzdělávání, povyšování, ukončování pracovního poměru při odchodu do důchodu, a to na základě rasy, kasty, národnosti, náboženského vyznání, věku, zdravotního postižení, pohlaví, rodinného stavu, sexuální orientace, členství v odborech ani politické příslušnosti.

8. Je poskytnuto standardní zaměstnání

8.1 V maximálním možném rozsahu musí vykonávaná práce vycházet z uznaného pracovněprávního vztahu vzniklého na základě národní
legislativy a zvyklosti.

8.2 Povinnosti vůči zaměstnancům dle pracovněprávních předpisů i předpisů upravujících sociální zabezpečení nebo předpisů souvisejících s běžným pracovněprávním vztahem nebudou opomíjeny uplatněním smluv o provedení práce, subkontraktů, ujednání o práci vykonávané z domova nebo učňovských programů, pokud skutečným cílem není předávat dovednosti nebo poskytnout standardní zaměstnání. Tímto povinnostem se nelze vyhýbat ani nadměrným zavíráním smluv na dobu určitou.

9. Není umožněno kruté či nelidské zacházení

9.1 Fyzické násilí nebo tresty, vyhrožování fyzickým násilím, sexuální nebo jiné obtěžování, slovní napadání nebo jiné formy zastrašování jsou zakázány.

10. Životní prostředí

10.1 Životní prostředí musí být bráno na zřetel a je nutné zajistit dodržování všech aplikovatelných zákonů a nařízení v zemi, kde je produkt (služba) vyráběn či prodáván.

11. Nestandardní výhody jsou nepřípustné

11.1 V žádných aktivitách se nikdy nesmí, přímo nebo zprostředkovaně, nabízet nebo přislíbit žádné osobní nebo nestandardní výhody za účelem získání nebo ponechání obchodu nebo jiné výhody od třetí strany, ať již v soukromém vlastnictví či veřejné správy. Rovněž nesmí být přijata žádnou takovou výhodu na oplátku za přednostní zacházení od třetí strany.

 

Místo vydání: Brno
Datum vydání: 01. 02. 2017
Tomáš Bedáň
Jednatel

Snažíme se chovat zodpověděně nejen k záměstnancům, ale i k přírodě, společnosti, zákazníkům a dodavatelům.