Whistleblowing

Informace pro oznamovatele dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Společnost MORAVIA PROPAG jako povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „Zákon“) zavedla vnitřní oznamovací systém k ochraně oznamovatelů protiprávního jednání dle tohoto Zákona.

Přínosem Zákona pro Oznamovatele je chráněné postavení, Oznamovatel nesmí být vystaven Odvetným opatřením.

Přínosem pro MORAVIA PROPAG je možnost odhalit včas případné závadné postupy a činnosti.

Co je možné v souladu se Zákonem oznámit?

Informace fyzické osoby o možném protiprávním jednání, o jehož spáchání se Oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností, které má znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, nebo porušuje Zákon, jiný právní předpis nebo předpis EU upravující oblasti stanovené Zákonem.

Způsob podávání a přijímání oznámení

Přijímání Oznámení, způsob vyřizování Oznámení a způsob nakládání s informacemi bude realizován výlučně v souladu s právními předpisy, a to s důrazem na důvěrnost a ochranu Oznamovatelů a společně chráněných osob. Oznamovatel je oprávněn podat Oznámení Ministerstvu a/nebo Příslušné osobě prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému zřízeného zaměstnavatelem ústně a/nebo písemně. MORAVIA PROPAG tímto sděluje, že Příslušnou osobou pro výkon činností ve smyslu příslušných ustanovení zákona o ochraně Oznamovatelů je:

 • Nikol Kramolišová 
 • Jiří Smejkal - tento pouze pro případ nepřítomnosti Nikol Kramolišové

Příslušná osoba se jako jediná smí seznamovat s Oznámeními a tedy je i posuzovat. Požádá-li o to Oznamovatel, je příslušná osoba povinna Oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 30 dnů. Ústní Oznámení bude se souhlasem Oznamovatele přepsáno nebo nahráno a Oznamovatel může přepis zkontrolovat a doplnit.

Oznamovatel, který podává oznámení písemně, tak může učinit:

A) PROSTŘEDNICTVÍM POSKYTOVATELE POŠTOVNÍCH SLUŽEB

 • adresa pro doručování těchto oznámení:
Moravia Propag (k rukám Nikol Kramolišové)
Karásek 7
621 00 Brno
 
 • oznámení musí být na obálce označeno heslem “whistleblowing” za účelem zajištění ochrany a mlčenlivosti dotčených osob

B) PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE:

 
Oznamovatel, který podává oznámení ústně, tak může učinit:

A) TELEFONICKY

 • Na telefonní číslo: +420 724 616 340.

B) OSOBNĚ

 • Po domluvě s Příslušnou osobou určenou výše.

 
MORAVIA PROPAG vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro tuto společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Oznamovatel je oprávněn podat oznámení anonymně.

VYMEZENÍ KLÍČOVÝCH POJMŮ:

oznámení“ – oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které:
 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 • porušuje zákon č. 171/2023 Sb. O ochraně oznamovatelů
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 • finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory,
k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti; prací nebo jinou obdobnou činností rozumí:
 • zaměstnání,
 • služba,
 • samostatná výdělečná činnost,
 • výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 • výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán,
 • správa svěřeneckého fondu,
 • dobrovolnická činnost,
 • odborná praxe, stáž nebo
 • výkon práv a povinnosti vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.
 • ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost;
 
příslušná osoba“ – osoba určená zaměstnavatelem v článku I odstavec 4 tohoto vnitřního předpisu;
oznamovatel“ – fyzická osoba, která oznámení o možném protiprávním jednání podala;
společně chráněná osoba“ – osoba, jež společně s oznamovatelem nemůže být vystavena odvetným opatřením a jíž se rozumí:
 1. osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
 2. osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,
 3. osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele nebo osoba v obdobném postavení,
 4. osoba oznamovatelem ovládaná,
 5. právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
 6. právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
 7. osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost,
 8. svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle bodu (v) nebo (vi) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle bodu (v) nebo (vi) osobou, která zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti;
odvetné opatření“ – jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno oznámením a které oznamovateli nebo společně chráněné osobě může způsobit újmu, a to zejména
 • rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
 • zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
 • odvolání z místa vedoucího zaměstnance,
 • snížení mzdy nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
 • diskriminace,
 • přeložení nebo převedení na jinou práci,
 • pracovní posudek,
 • ostrakizace,
 • neumožnění odborného rozvoje,
 • změna rozvržení pracovní doby,
 • vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
 • výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
 • zásah do práva na ochranu osobnosti;

 
ministerstvo“ – Ministerstvo spravedlnosti, IČO: 000 25 429, se sídlem Vyšehradská 427/16, 120 00 Praha 2.